Паджеро Спорт / Шевроле Каптива / Гран Витара

Здесь собираются владельцы внедорожников, кроссоверов и все, кто отдал предпочтение автомобилям 4x4

Модераторы: DIGEST, Valeriy, Destroyer

Аватара пользователя
ybrygas
Авторитет
Авторитет
Сообщения: 775
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2008 4:05 pm
Контактная информация:

Сообщение ybrygas » Пт окт 03, 2008 9:30 am

Aleksandr_Gubriy писал(а):+1 çà Ãðàíä âèòàðó,
Ñïîðò:
-Äîðîãîâàò â îáñëóæèâàíèè
- ïîñëå 130 êì/÷,åìó òîðáà,òîáèø íåóñòîé÷èâ íà òðàñå
-òåñíûé
-ìàæíà ïîäóìàòè â³òàðà äåøåâøà :shock:
-à íàâ³ùî íà 2-òîííîìó "ãðóçîâèêó" ³õàòè á³ëüøå 130? ùå é íà íàøèõ äîðîãàõ?
-ò³ñíèé â ïîð³âíÿíí³ ç ÷èì? ç ëåíäêðóçåðîì ÷è ç ïàäæåðèêîì? ß äóìàþ âçàãàë³ íå ò³ñíèé.

+1 çà ÌÏÑ.
Ñàì éîãî õîò³â, àëå íàðàç³ ïî ãðîøàõ íå âèõîäèòü. Àëå ÿ õîò³â âëàñíå ÄÆÈÏ, ðàìíèé, äèçåëü, ìåõàí³êà, áëîêè äèôåðåíö³àë³â (÷èì ïîá³ëüøå).

À ÿêùî â òîï³êñòàðòåðà 90% - ì³ñòî, ³ â âàð³àíòàõ âèáîðó äâà ç òðüîõ ïàðêåòíèêè, òî ìîæå íå âàðòî ç òèì ÌÏÑ çâÿçóâàòèñÿ. Âñåòàêè íà ìåíø³é ìàøèí³ ³ ìàíåâðóâàòè ïî ì³ñòó ëåãøå.
Òóò âàðòî óòî÷íè: òèõ 10% ùî çàëèøàþòüñÿ, áóäóòü ïî áîëîòó "ïî âóõà", ÷è ïî äîáðå âêàòàí³é ãðóíòîâ³é äîðîç³ äî ñåáå íà äà÷êó?

Аватара пользователя
Борис71
Продвинутый
Продвинутый
Сообщения: 157
Зарегистрирован: Ср авг 03, 2011 9:21 am
Откуда: Киев

Сообщение Борис71 » Ср авг 15, 2012 3:26 pm

Новый МПС дизельный и будет вам счастье.
Киа Соренто 2.5 дизелек+понижайка NМPS 2.5 дизелек

Аватара пользователя
qwert7977
Гений
Гений
Сообщения: 17979
Зарегистрирован: Пн июл 03, 2006 4:17 pm
Откуда: Мариуполь
Контактная информация:

Сообщение qwert7977 » Чт авг 16, 2012 11:31 am

Борис71 писал(а):Новый МПС дизельный и будет вам счастье.
учитывая, что его пост датируется 2008-м годом, счастье свое он уже нашел....или потерял :wink:
Изображение


АвтоВАЗ, чтобы быть хоть как-то конкурентоспособным, начал выпускать подержанные иномарки.

Аватара пользователя
Борис71
Продвинутый
Продвинутый
Сообщения: 157
Зарегистрирован: Ср авг 03, 2011 9:21 am
Откуда: Киев

Сообщение Борис71 » Чт авг 16, 2012 5:58 pm

qwert7977 писал(а):
Борис71 писал(а):Новый МПС дизельный и будет вам счастье.
учитывая, что его пост датируется 2008-м годом, счастье свое он уже нашел....или потерял :wink:
Это не столь важно, он может сменить, да и другие читают, принимают решения, так что пригодится.
Киа Соренто 2.5 дизелек+понижайка NМPS 2.5 дизелек

Giggs
USER
USER
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 9:17 am

Re: Паджеро Спорт / Шевроле Каптива / Гран Витара

Сообщение Giggs » Чт янв 03, 2013 9:34 pm

Да, так и есть - в 2008 купил МПС бензин, автомат, один из последних. И ни разу не пожалел, 4 года на нем отъездил, и он меня не подводил. Да, расход не маленький, но он того стоит, тем более езжу я не так уж и много, когда продавал, пробег был 53 тыс. Сейчас обрел новое счастье - Дискавери 3, 4,4 литра

Аватара пользователя
Борис71
Продвинутый
Продвинутый
Сообщения: 157
Зарегистрирован: Ср авг 03, 2011 9:21 am
Откуда: Киев

Re: Паджеро Спорт / Шевроле Каптива / Гран Витара

Сообщение Борис71 » Пт янв 04, 2013 12:39 pm

А я наконец то МПС новенький дизельный, со всеми блокировками, и расход приятно радует, 8.3 в городе, но это еше на обкатке пробег аж 230 км. Но как же он едет, как удобно сидеть. Ах мечта.
Киа Соренто 2.5 дизелек+понижайка NМPS 2.5 дизелек

Аватара пользователя
Destroyer
МессиЯ
МессиЯ
Сообщения: 2639
Зарегистрирован: Пт сен 04, 2009 8:11 pm
Откуда: Винница

Re: Паджеро Спорт / Шевроле Каптива / Гран Витара

Сообщение Destroyer » Ср янв 09, 2013 12:36 am

Поздравляю! Пусть служит верой и правдой! :)
Причина войны в незнании ее результата :evil:

Аватара пользователя
Борис71
Продвинутый
Продвинутый
Сообщения: 157
Зарегистрирован: Ср авг 03, 2011 9:21 am
Откуда: Киев

Re: Паджеро Спорт / Шевроле Каптива / Гран Витара

Сообщение Борис71 » Ср янв 09, 2013 12:43 am

Спасибки,но краще матеріально :lol:
Киа Соренто 2.5 дизелек+понижайка NМPS 2.5 дизелек

Денс
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт янв 22, 2013 10:56 am

Re: Паджеро Спорт / Шевроле Каптива / Гран Витара

Сообщение Денс » Вт янв 22, 2013 11:06 am

Прежде, чем приобрести автомобиль рассматривал представленные модели, решил остановиться на Гран Витара и ничуть не жалею. Машина нравится очень, для города лучшего варианта вы не найдете, та й вне дороги он не хуже. Не устаете при поездках на длинные расстояния, динамика для "паркетника" хорошая, расход приемлемый, салон тихий.

Ответить