Как отразится на ценах вступление Украины в ВТО?

Обсуждение новостей размещенных на сайте. Здесь вы можете задать вопрос или высказать мнение по поводу любой новости

Модераторы: DIGEST, Valeriy, AK-47, 1342

tasla
Профи
Профи
Сообщения: 581
Зарегистрирован: Чт апр 29, 2004 3:57 pm
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение tasla » Пт июн 20, 2008 2:06 pm

Ай да Виктор Андреевич, ай да маладца! Сначала (почти) вся его фракция проголосовала за, а потом раздуплились (с Ляпиной во главе). Кто-то тут говорил, и, мабуть, так оно и есть - собрали бабла с лоббистов, проголосовали, а там хоть вода гори....

Ну что ж, поглядим, что будет дальше. Парламент ведь в ступоре. У них есть какие-то ограничения по срокам на вето?

Devils Advocate
Читатель
Читатель
Сообщения: 44
Зарегистрирован: Чт май 22, 2008 12:31 am

Сообщение Devils Advocate » Пт июн 20, 2008 2:06 pm

УРА!!!!!!
Президент оправдал наше доверее.

Теперь дело за депутатами. В связи с последними тенденциями и развалом коалиции вполне можно ожидать продолжения действия ставок 10% на долгое время....

Предлагаю дабы ускорить процес снижения цен бомбить дилеров и импортеров письмами о снижении цен..


ВСЕ НА ВЕТКУ:
viewtopic.php?p=235302#235302

:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:

Devils Advocate
Читатель
Читатель
Сообщения: 44
Зарегистрирован: Чт май 22, 2008 12:31 am

Сообщение Devils Advocate » Пт июн 20, 2008 2:08 pm

Уверен, что если парламент даст сбой то Конституционный суд поправит ошибку

:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:

tasla
Профи
Профи
Сообщения: 581
Зарегистрирован: Чт апр 29, 2004 3:57 pm
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение tasla » Пт июн 20, 2008 2:18 pm

http://korrespondent.net/ukraine/events/498647

Президент:
"Я убежден, что сегодня мы являемся свидетелями того, как начинается рождаться первый украинский автомобиль. Мы придем к собственной марке, к собственной комплектации. У меня в этом нет сомнения".
Одно рукой убивает, а второй по голове гладит. Свинарчук бы его там голыми руками скрутил, если б мог.

Aishvari
Думающий
Думающий
Сообщения: 54
Зарегистрирован: Пт июн 13, 2008 7:49 pm

Сообщение Aishvari » Пт июн 20, 2008 2:21 pm

Devils Advocate писал(а):Уверен, что если парламент даст сбой то Конституционный суд поправит ошибку

:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
таки да! :?

Аватара пользователя
ybrygas
Авторитет
Авторитет
Сообщения: 775
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2008 4:05 pm
Контактная информация:

Сообщение ybrygas » Пт июн 20, 2008 2:33 pm

Ìîëîòîê ïðåçèäåíò :)

òåïåð ïèòàííÿ: ñòàâêè çàëèøàòüñÿ 10%, òîìó ùî ÂÐ íå䳺çäàòíà íàðàç³. Àëå ùî áè ìàëî çàñòàâèòè äèëåð³â âñåòàêè çíèçèòè ö³íè, à íå ðîáèòè òàé ÿê òîéîòà ÷è ñóáàðó?

Nik010
Спец
Спец
Сообщения: 499
Зарегистрирован: Вт июн 03, 2008 7:37 pm

Сообщение Nik010 » Пт июн 20, 2008 2:38 pm

Есть и те, кто очень СОЖАЛЕЕТ по этому поводу. :roll:

Президент корпорации «Богдан» Олег Свинарчук с сожалением воспринял информацию о ветировании закона.
«Нам придется пересматривать бизнес-план в новых условиях, но это не пугает автопроизводителей. Мы привыкли к таким действиям со стороны государства. Нашу инвестиционную программу тоже сначали отклоняли, а потом принимали. Сегодня все увидели результат. Я надеюсь, что депутаты смогут аргументировать свое предыдущее голосование.»
Народный депутат ВР Тариэл Васадзе в интервью AUTO-Consulting также высказал сожаление по поводу ветирования Закона №2351-1. Он отметил , что в средине бюджетного года менят правила «игры» неправильно.


http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=10013

tasla
Профи
Профи
Сообщения: 581
Зарегистрирован: Чт апр 29, 2004 3:57 pm
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение tasla » Пт июн 20, 2008 2:39 pm

ybrygas писал(а):Молоток президент :)

тепер питання: ставки залишаться 10%, тому що ВР недієздатна наразі. Але що би мало заставити дилерів всетаки знизити ціни, а не робити тай як тойота чи субару?
Кататсрофічне падіння попиту.

Nik010
Спец
Спец
Сообщения: 499
Зарегистрирован: Вт июн 03, 2008 7:37 pm

Сообщение Nik010 » Пт июн 20, 2008 2:41 pm

tasla писал(а):
ybrygas писал(а):Молоток президент :)

тепер питання: ставки залишаться 10%, тому що ВР недієздатна наразі. Але що би мало заставити дилерів всетаки знизити ціни, а не робити тай як тойота чи субару?
Кататсрофічне падіння попиту.
спрос и ... все же Закон не принят. ПОКА. Так как кое-кто надееться на повторное принятие его в Раде.

Аватара пользователя
ybrygas
Авторитет
Авторитет
Сообщения: 775
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2008 4:05 pm
Контактная информация:

Сообщение ybrygas » Пт июн 20, 2008 2:55 pm

Nik010 писал(а):Åñòü è òå, êòî î÷åíü ÑÎÆÀËÅÅÒ ïî ýòîìó ïîâîäó. :roll:

Ïðåçèäåíò êîðïîðàöèè «Áîãäàí» Îëåã Ñâèíàð÷óê ñ ñîæàëåíèåì âîñïðèíÿë èíôîðìàöèþ î âåòèðîâàíèè çàêîíà.
«Íàì ïðèäåòñÿ ïåðåñìàòðèâàòü áèçíåñ-ïëàí â íîâûõ óñëîâèÿõ, íî ýòî íå ïóãàåò àâòîïðîèçâîäèòåëåé. Ìû ïðèâûêëè ê òàêèì äåéñòâèÿì ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà. Íàøó èíâåñòèöèîííóþ ïðîãðàììó òîæå ñíà÷àëè îòêëîíÿëè, à ïîòîì ïðèíèìàëè. Ñåãîäíÿ âñå óâèäåëè ðåçóëüòàò. ß íàäåþñü, ÷òî äåïóòàòû ñìîãóò àðãóìåíòèðîâàòü ñâîå ïðåäûäóùåå ãîëîñîâàíèå.»
Íàðîäíûé äåïóòàò ÂÐ Òàðèýë Âàñàäçå â èíòåðâüþ AUTO-Consulting òàêæå âûñêàçàë ñîæàëåíèå ïî ïîâîäó âåòèðîâàíèÿ Çàêîíà ¹2351-1. Îí îòìåòèë , ÷òî â ñðåäèíå áþäæåòíîãî ãîäà ìåíÿò ïðàâèëà «èãðû» íåïðàâèëüíî.


http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=10013
Ìóäàêè âîíè áë³í, ìè 14 ðîê³â éøëè â ÑÎÒ à âîíè àæ òåïåð áóäóòü ïåðåãëÿäàòè á³çíåñ ïëàí!!! À íàïåðåä â íèõ äóìàòè íå ïðèíÿòî :?

Аватара пользователя
ybrygas
Авторитет
Авторитет
Сообщения: 775
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2008 4:05 pm
Контактная информация:

Сообщение ybrygas » Пт июн 20, 2008 2:58 pm

tasla писал(а):
ybrygas писал(а):Ìîëîòîê ïðåçèäåíò :)

òåïåð ïèòàííÿ: ñòàâêè çàëèøàòüñÿ 10%, òîìó ùî ÂÐ íå䳺çäàòíà íàðàç³. Àëå ùî áè ìàëî çàñòàâèòè äèëåð³â âñåòàêè çíèçèòè ö³íè, à íå ðîáèòè òàé ÿê òîéîòà ÷è ñóáàðó?
Êàòàòñðîô³÷íå ïàä³ííÿ ïîïèòó.
Íàâ³òü íå çíàþ ùî ñêàçàòè.  ÿê³éñü ³íø³é äåðæàâ³ ìîæå òàê áè é áóëî. À â íàñ ïðèâèêëè ï³äêîðÿòèñÿ. Ïðèâèêëè ðîáèòè òàê ÿê ñêàçàëè. ß ñóìí³âàþñÿ ùî â íàñ íàðîä îðãàí³çóºòüñÿ ³ íå áóäå ì³ñÿöü-äðóãèé êóïóâàòè ìàøèíè ïî çàâèùåíèõ ö³íàõ.

̳é êîëåãà ìèíóëîãî òèæíÿ êóïèâ ìàøèíó ç àðãóìåíòîì: "ïîêè ÿ ïî÷åêàþ ë³òî ïðîéäå. Êîëè ÿ ¿çäèòè áóäó?"

tasla
Профи
Профи
Сообщения: 581
Зарегистрирован: Чт апр 29, 2004 3:57 pm
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение tasla » Пт июн 20, 2008 3:15 pm

ybrygas писал(а): Мій колега минулого тижня купив машину з аргументом: "поки я почекаю літо пройде. Коли я їздити буду?"
Всегда будут те, кто продаст любые принципы за колбасу. Совок равнял людей с прахом, и мы такими себя и считаем. Ни гордости, ни достоинства. Но есть и исключения. Достаточно много, кстати, их надо просто найти.

Я вот подумал, что не слыхал ни от одного депутата или чиновника речей, мол, народ! вы - источник власти. используйте ее! Как правило: народ! у вас власть! дайте мне ее!!!

Я предлагаю объедениться вокруг Автосвободы, отличный бренд. Хотя они там все разочаровались и утихли. Даже если я буду один, я сделаю себе футболку "бойкот дилерам" и буду ее носить. :evil:

Юркел
Думающий
Думающий
Сообщения: 52
Зарегистрирован: Пн май 19, 2008 4:08 pm
Откуда: Киев

Сообщение Юркел » Пт июн 20, 2008 3:19 pm

20.06.2008 14:21
Эксперты уверены в капитуляции ВР перед вето на "таможенный" закон

[ Верховная Рада VI созыва ]
Депутаты Верховной Рады Украины попытаются преодолеть вето Президента на законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Таможенном тарифе Украины" (относительно приведения ставок ввозной пошлины в соответствие с уровнем, определенным графиком тарифных обязательств Украины по вступлению в ВТО на 2008 год)", но им это, скорее всего, не удастся. Такое мнение корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ выразил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.


По его словам, ряд депутатов голосовали за данный законопроект "по той причине, что они думали, что идут навстречу Президенту". "Они думали, что этот Закон нужен Президенту. Ведь депутаты не могут разбираться во всем. В законе - 17,5 тыс. тарифных позиций, 580 страниц... Они думали, что идут на встречу ВТО. Тогда не было ни реакции Еврокомиссии, ни посольств США, ни Японии. Поэтому депутаты, в частности, Нашей Украины, голосовали, думая, что они поддерживают Президента и выполняя его пожелания. Сейчас, когда они увидят вето Президента, когда узнают реакцию других стран... то перебороть вето Президента будет очень сложно", - считает О.Назаренко.


"Идеальный вариант, я считаю, для Украины был бы, чтобы Украина учла замечания Президента и приняла законопроект с учетом пожеланий Президента. Чтоб у нас работало не только международное соглашение, но и внутренний закон о таможенном тарифе", - добавил гендиректор ВААИДа.


По его мнению, в принятии решения Президентом Украины сыграли свою роль "и пресса, и обращения автоимпортеров, и обращения международных организаций". "Хочется стабильности. По большому счету, нам все равно, какая она будет - ведь пошлина ложится на плечи потребителя. Если завтра появится пошлина 80%, мы вынуждены будем либо поднять цены на автомобили, либо обанкротиться. Поэтому главное - стабильность. Чтобы все понимали, что пошлина - такая, законодательство - такое", - подытожил он.


Напомним, сегодня Виктор Ющенко вернул для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон "О внесении изменений в Закон "О Таможенном тарифе Украины" в связи с грубым нарушением международных договоренностей Украины, которые содержат его положения.

http://news.liga.net/news/N0833214.html

Sheff
Читатель
Читатель
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Ср май 14, 2008 10:38 am

Сообщение Sheff » Пт июн 20, 2008 3:21 pm

ybrygas писал(а): Мій колега минулого тижня купив машину з аргументом: "поки я почекаю літо пройде. Коли я їздити буду?"
Якщо купив автомобіль тільки, щоб сраку возити, то він лох, однозначно.
А якщо потрібно для роботи, то "свалу" нема. Треба гроші заробляти, а не чекати.

Мені особисто потрібен автомобіль для роботи і ближчим часом я собі придбаю якусь користовану іномарку.

aservetnik
USER
USER
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 12:32 pm

Сообщение aservetnik » Пт июн 20, 2008 3:26 pm

Sheff писал(а):
ybrygas писал(а): Мій колега минулого тижня купив машину з аргументом: "поки я почекаю літо пройде. Коли я їздити буду?"
Якщо купив автомобіль тільки, щоб сраку возити, то він лох, однозначно.
А якщо потрібно для роботи, то "свалу" нема. Треба гроші заробляти, а не чекати.

Мені особисто потрібен автомобіль для роботи і ближчим часом я собі придбаю якусь користовану іномарку.
Деньги ради денег!? Какой в них сенс!?

Аватара пользователя
Beholder
Думающий
Думающий
Сообщения: 64
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 3:23 pm
Откуда: Днепр
Контактная информация:

Сообщение Beholder » Пт июн 20, 2008 3:30 pm

Однако, почему же спикер подписывал закон максимально возможное время? Почему президент тянул с вето?
Ответ один - разыграли сценарий с целью 1) затянуть процесс, чтобы только дилеры могли возить новые авто по новой пошлине. 2) перевести внимание ВТО с темы акцизов/регистраций/сертификации.
И при всем при этом - президент как бы ничего, гарант типа. Перед ВТО шляпу снимает...

Теперь закон о 25% не действует. Новую редакцию мы увидим теперь только после каникул у депутатов. А там пока туда-сюда, в общем вопрос по акцизу будут решать не раньше сентября, а там уже и 2009 недалеко...

П.С. Слов нет, одни выражения :evil:
Если жизнь - полоса белая / полоса черная, то остановись на белой и иди вдоль :-D
Изображение

Аватара пользователя
Look
Профи
Профи
Сообщения: 536
Зарегистрирован: Сб июн 12, 2004 10:31 pm
Откуда: Турин

Сообщение Look » Пт июн 20, 2008 3:38 pm

да ничего у депутатов не получится,будет так как хочет ВТО.будут пугать народ до последнего,а в конце концов 1 января будет всё ок!
BMW 530d touring
BMW Вам много чего может дать,но ничего даром.

Здесь могла быть ваша реклама!

Аватара пользователя
Pisatel
Бывалый
Бывалый
Сообщения: 148
Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 1:37 pm

Сообщение Pisatel » Пт июн 20, 2008 3:43 pm

Beholder писал(а):Однако, почему же спикер подписывал закон максимально возможное время? Почему президент тянул с вето?
Ответ один - разыграли сценарий с целью 1) затянуть процесс, чтобы только дилеры могли возить новые авто по новой пошлине. 2) перевести внимание ВТО с темы акцизов/регистраций/сертификации.
И при всем при этом - президент как бы ничего, гарант типа. Перед ВТО шляпу снимает...

Теперь закон о 25% не действует. Новую редакцию мы увидим теперь только после каникул у депутатов. А там пока туда-сюда, в общем вопрос по акцизу будут решать не раньше сентября, а там уже и 2009 недалеко...

П.С. Слов нет, одни выражения :evil:
А что Вы хотели? Сразу раз Вам и лафа на блюдечке? Приложить усилия надо. Хоть какие-то. И подождать. Разом только жинку в постель уложить можна.

Насчет лоббизма и потом в кусты, ясно было что так будет, я еще тогда писал.
Теперь ситуация другая. Если темпы продаж падают, а они будут падать, возникнет период, когда у дилеров будет 2 пути.
1 - держать (а может и подымать) цены, и все равно какая-то часть потребителей будет их покупать. Высокие цены дадут возможность покрывать невысокое кол-во потребителей.
2 - понижать цены, предлагать наилучшие условия, и зарабатывать на количестве.
Второму пути они не обучены. НО. У тех же производителей есть свои способы заработка. Например, мицики довольно недорогие, зато детали у них стоят очень дорого. таким образом, мицубиси зарабатывает на потребителях главным образом не на авто, а на деталях. Поэтому посмотрим, авось хоть какое давление на дилеров, производителей, импортеров, а также падение спроса заставит их пересмотреть свои цены. Даже если они просто не будут их повышать, это уже будет большой шаг для потребителей.

dmi3k
Думающий
Думающий
Сообщения: 90
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 1:26 pm

Сообщение dmi3k » Пт июн 20, 2008 3:44 pm

А мне вот это понравилось. Надавили на чувака таки.
Хочу подчеркнуть, что свою обеспокоенность в связи с возможным нарушением взятых обязательств уже выразил Европейский Союз, Канада, Норвегия, США, Япония и ряд других государств-членов ВТО", - указал он.
Не зря мы тут писали письма, насколько я понимаю. Поздравляю всех, господа!

tasla
Профи
Профи
Сообщения: 581
Зарегистрирован: Чт апр 29, 2004 3:57 pm
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение tasla » Пт июн 20, 2008 3:56 pm

Pisatel писал(а): 1 - держать (а может и подымать) цены, и все равно какая-то часть потребителей будет их покупать. Высокие цены дадут возможность покрывать невысокое кол-во потребителей.
Угу. Будет бутик УАЗа, бутик Джили, бутик Мазды.

Все, чего я хочу - помочь им пойти по второму пути.

Ответить