Àâòîðèíîê 2011

Обсуждение новостей размещенных на сайте. Здесь вы можете задать вопрос или высказать мнение по поводу любой новости

Модераторы: DIGEST, Valeriy, AK-47, 1342

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Àâòîðèíîê 2011

Сообщение tobias » Ср апр 20, 2011 11:30 am

ÿê âïëèíóâ çåìëåòðóñ â ßïîí³¿¿ íà ñâ³òîâèé àâòîðèíîê
ïðîäàæ³ Peugeot âèðîñëè íà ðèíêàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ.
Êîìïàíèÿ Peugeot Ðîññèÿ íà÷àëà 2011 ãîä íà âûñîêîé íîòå, ðåàëèçîâàâ â ïåðâîì êâàðòàëå 9132 àâòîìîáèëÿ, ÷òî íà 60% áîëüøå, ÷åì â àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà. Ðîñò ïðîäàæ êîìïàíèè â ìàðòå 2011 ã. äîñòèã 71% (3672 ïðîäàííûõ åäèíèöû).
http://www.drive.ru/peugeot/comnews/201 ... 63251.html
â ñâ³ò³ ïðîäàæ³ âèðîñëè íà 1ìëðä ºâðî
Sales rose to 15.4 billion euros ($22.2 billion) from 14 billion euros a year earlier
http://www.bloomberg.com/news/2011-04-2 ... emand.html

Зануда
Думающий
Думающий
Сообщения: 67
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 2:53 pm

Сообщение Зануда » Ср апр 20, 2011 12:36 pm

до чого тут Японія?

BMW Q1 sales up 21%; premium leader predicts record volume for 2011

Read more: http://www.autonews.com/apps/pbcs.dll/a ... z1K3RFGlNP

теж Японія?

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Сообщение tobias » Ср апр 20, 2011 3:02 pm

Çàíóäà писал(а):äî ÷îãî òóò ßïîí³ÿ?
BMW Q1 sales up 21%; premium leader predicts record volume for 2011
òåæ ßïîí³ÿ?
ââàæàþ, ùî ÿïîíñüê³ êîìïàí³¿ âòðàòÿòü ÷àñòêó ðèíêó, àëå çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ïðîäàíèõ àâòî íå çìåíøèòüñÿ. Ïðîñòî íåÿïîíñüê³ êîìïàí³¿ ïðîäàäóòü á³ëüøå. Ïðèêëàä BMW öå ï³äòâåðäæóº.
 ïðåì³óì òà ñåðåäíüîìó ñåãìåíòàõ ßïîí³þ çàì³íÿòü ªÑ òà ÑØÀ.
Íàâðÿä ÷è êîìïàí³¿ ªÑ äîñÿãëè òàêîãî çðîñòàííÿ ïðîäàæ³â, ÿêùî á ðèíîê íå ïîëèøèëà íà äåÿê³é ÷àñ ßïîí³ÿ. Íå çàáóâàºìî, ùî ñïàä íà àâòîðèíêó ùå íå çàê³í÷èâñÿ.

Зануда
Думающий
Думающий
Сообщения: 67
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 2:53 pm

Сообщение Зануда » Чт апр 21, 2011 3:45 pm

В США втрати тієї ж Тойоти (якщо мова про велику четвірку на ринку) у марті ідентичні втратам у лютому, січні, грудні,... тощо

Ви забуваєте, що проблеми зараз не у японських виробників автомобілів
а у ВСІХ виробників автомобілів

приклад
RENESAS - виробник мікроконтролерів для автомобілів
частка світового ринку - 41%
завантаження підприємства до землетрусу - 100%
(при зростанні попиту)
під час землетрусу основний завод компанії, власне, йок
фініта ля комедія

Автоконсалтинг нещодавно про коробки-автомати писав
АISIN
теж Японія. теж проблеми

навіть дрібниці: в США дефіцит пігменту для фарбування авто в колір "металік", адже завод був розташований... розумієте, думаю

і тощо, тощо, тощо

а далі цікавинка з Tier 1 та Tier 2 suppliers
перші відомі та контролюються, а субпідрядників ніхто не знає
Дженерал до Японії делегацію з віце-президентом на чолі відправив
шукати своїх субпідрядників, субсубпідрядників, субсубсуб....
ніхто не знає, скільки і чого залишилось

тимчасово, так, японські виробники втратять частку продажів, якщо на ринках почнеться дефіцит готових автомобілів (у США обіцяють після травня для Тойоти)
але у довгостроковій перспективі або всі будуть на коні, або всі будуть у...

Olga PV
Спец
Спец
Сообщения: 432
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 12:57 am

Сообщение Olga PV » Чт апр 21, 2011 11:28 pm

дефицит японских авто, уже наблюдается. заказы в производство уже закрыли. про шкоду заню, что коробки DSG ставится не будут, так как блоки управления там Тошиба стоят..и так будет у всех...так что если брать авто, то сейчас самое время.думаю дальше будет дороже..

Аватара пользователя
DarkDart
Гений
Гений
Сообщения: 11114
Зарегистрирован: Вт май 30, 2006 11:24 am
Откуда: Киев

Сообщение DarkDart » Чт апр 21, 2011 11:30 pm

Olga PV писал(а):коробки DSG ставится не будут, так как блоки управления там Тошиба стоят..
Может начнут ставить нормальные автоматы?

Olga PV
Спец
Спец
Сообщения: 432
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 12:57 am

Сообщение Olga PV » Сб апр 23, 2011 12:14 am

нет худа без добра!что то все ругают эту ДиЭсДжи!что ж в ней то плохого такого!?!?

Аватара пользователя
BioHazard
USER
USER
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн апр 25, 2011 11:05 pm
Контактная информация:

Сообщение BioHazard » Ср апр 27, 2011 11:27 pm

А буквально на днях, Японцы на авто шоу продемонстрировали новые модели. Тем самым, они "доказали" всем, что не смотря на стихийные бедтствия машины они не прекратят выпускать.

http://www.youtube.com/watch?v=rBBBESMg_vM

Olga PV
Спец
Спец
Сообщения: 432
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 12:57 am

Сообщение Olga PV » Ср апр 27, 2011 11:33 pm

более того, у них уже и заводы работают, правда не на полную мощность. вот это запас прочности!так как у них очень много производств в других странах. нехватка японских автомобилей будет, но может на Украине это не так сильно отразится, так как объемы продаж сравнительно невысоки.
З.Ы. ведущий прикольный, такой глазастый! :D

Vitlikx
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вс апр 10, 2011 1:35 pm
Откуда: Украина
Контактная информация:

Сообщение Vitlikx » Пн май 02, 2011 10:16 pm

Навряд ли будет большой дефицит японских авто, потому как производство стояло пару десятков дней. Да и наверняка у них резервы были.

Olga PV
Спец
Спец
Сообщения: 432
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 12:57 am

Сообщение Olga PV » Чт май 05, 2011 12:04 am

Vitlikx писал(а):Навряд ли будет большой дефицит японских авто, потому как производство стояло пару десятков дней. Да и наверняка у них резервы были.
во всяком случае по данным консалтинка нехватка будет порядка пол миллиона автомобилей!!они же в час по три машины штампуют!!! :D и все резервы уже наисходе.... :(

meagol
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср май 18, 2011 7:47 am
Контактная информация:

Сообщение meagol » Ср май 18, 2011 7:54 am

Я вот заметил, что когда появилась программа утилизации старых машин, цены на машины стали расти. К примеру: я вот пол года назад купил семёрку за 60тыс., сейчас же у меня мою семерку есть желающие приобрести за 75-80 тыс. Мне интересно, а цены на японские авто остались такими же, как и были раньше или тоже идут вверх?
Вообще эта программа утилизации отразилась как-нибудь на иномарках?
администратор http://vonlinev.ucoz.ru/

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Сообщение tobias » Пн май 23, 2011 3:45 pm

meagol писал(а):Ìíå èíòåðåñíî, à öåíû íà ÿïîíñêèå àâòî îñòàëèñü òàêèìè æå, êàê è áûëè ðàíüøå èëè òîæå èäóò ââåðõ?
Âîîáùå ýòà ïðîãðàììà óòèëèçàöèè îòðàçèëàñü êàê-íèáóäü íà èíîìàðêàõ?
ïàäàþò íà íåëèêâèäíûå ìîäåëè
Lancer X 1.5 18400-20000 :shock:
Ö³íè íà Nissan, Toyota ò³ ñàì³, ìîæå íåçíà÷íî îïóñòèëèñü ÿê ó Subaru.
 êðà¿íàõ-âèðîáíèêàõ ßïîí³ÿ, Ãåðìàí³ÿ, Ôðàíö³ÿ, ²òàë³ÿ â³äîáðàçèëàñü - ïðîäàæ³ â 2008-2009 ðîñëè íàâ³òü, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïðîãðàìè îáâàëèëèñü.

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Сообщение tobias » Пт май 27, 2011 10:53 am

24 òðàâíÿ êîðåéñüêà ïîë³ö³ÿ ïåðåâàæàþ÷èìè ñèëàìè øòóðìîì âçÿëà çàâîä Yoosung ó ì³ñò³ Àñàí, ðîçòàøîâàíèé á³ëüøå 80 êì â³ä Ñåóëà. Ïðîòè 500 ñòðàéêàð³â áóëî êèíóòî á³ëüøå 3000 òèñÿ÷ ñîëäàò³â.

Ñòðàéê íà íàéá³ëüøîìó â êðà¿í³ çàâîä³ Yoosung ç âèðîáíèöòâà çàï÷àñòèí äëÿ äâèãóí³â ïî÷àâñÿ ùå 18 òðàâíÿ. Ñòðàéêàð³ çàáàðèêàäóâàëèñÿ â áóä³âë³ ³ ïåðåêðèëè âõîäè âèðîáíè÷èõ öåõ³â ï³ñëÿ ïðîâàëó 11-òè ïåðåãîâîð³â ïðàö³âíèê³â ç àäì³í³ñòðàö³ºþ çàâîäó ïðî ï³äâèùåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ³ îáë³êó ðîáî÷îãî ÷àñó. ×åðåç ø³ñòü äí³â ñòðàéêó àäì³í³ñòðàö³ÿ âäàëàñÿ äî âèð³øåííÿ êîíôë³êòó ñèëîâèì øëÿõîì – áëèçüêî 500 ðîá³òíèê³â-ñòðàéêàð³â ðîç³ãíàëà ïîë³ö³ÿ. Òèì íå ìåíøå, ïðî â³äíîâëåííÿ ðîáîòè âèðîáíèöòâà ïîêè ùî é ìîâè íå éäå.

Êîíôë³êò, ùî âèíèê íà çàâîä³ Yoosung, òîðêíóâñÿ 270 òèñ. ðîá³òíèê³â àâòîìîá³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òà ¿õ ñ³ìåé, 1,7 ìëí. ïðàö³âíèê³â ñóì³æíèõ îáëàñòåé ³ 5000 ïîñòà÷àëüíèê³â çàï÷àñòèí. Çíèçèòè òåìïè çáèðàííÿ ÷åðåç áðàê ¿õ êîìïëåêòóþ÷èõ çàï÷àñòèí äîâåëîñÿ âñ³ì àâòîìîá³ëüíèì ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³ çàêóïîâóþòü çàï÷àñòèíè ó Yoosung. Ñåðåä íèõ: General Motors, KIA Motors, Renault Samsung Motors, Hyundai, Ssangyong Motor òà ³íø³.

ßêùî çàâîðóøåííÿ â ϳâäåíí³é Êîðå¿ òðèâàòèìóòü ùå ì³ñÿöü, çáèòîê àâòîìîá³ëüíèõ êîìïàí³é ñòàíîâèòèìå 4,3 ìëðä. $ ÑØÀ â³ä 276 òèñ. íåäîóêîìïëåêòîâàíèõ àâòîìîá³ë³â.
http://www.epochtimes.com.ua/world/conf ... 19493.html

Olga PV
Спец
Спец
Сообщения: 432
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 12:57 am

Сообщение Olga PV » Вс май 29, 2011 7:48 pm

ну массовые волнения в Корее не сильно должны отобразиться на ценах на авто....так как много заводов расположены за пределами Кореи!

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Сообщение tobias » Пн май 30, 2011 6:17 pm

Olga PV писал(а):íó ìàññîâûå âîëíåíèÿ â Êîðåå íå ñèëüíî äîëæíû îòîáðàçèòüñÿ íà öåíàõ íà àâòî....òàê êàê ìíîãî çàâîäîâ ðàñïîëîæåíû çà ïðåäåëàìè Êîðåè!
ñòðàéê íà çàâîä³ çàï÷àñòèí äëÿ äâèãóí³â :)
âðàõîâóþ÷è êîîïåðàö³þ òà ìîæëèâ³ñòü ðåöèäèâ³â â ³íøèõ ÷àñòèíàõ ñâ³òó âñå ìîæëèâî.
Hyunday 10%, KIA 4% - 15% óêðà¿íñüêîãî ðèíêó çàéìàþòü êîðåéö³ :(

Olga PV
Спец
Спец
Сообщения: 432
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 12:57 am

Сообщение Olga PV » Пн май 30, 2011 8:44 pm

tobias писал(а): страйк на заводі запчастин для двигунів :)
враховуючи кооперацію та можливість рецидивів в інших частинах світу все можливо.
Hyunday 10%, KIA 4% - 15% українського ринку займають корейці :(
забастовка не землетрясение!!побунтуют и выйдут на работу. к тому же в условиях тотального дефицита автомобилей...ну подождете на месяц дольше...

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Сообщение tobias » Чт июн 30, 2011 9:45 am

 Óêðà¿í³ çàðàç äåô³öèò ³ìïîðòíèõ íîâèõ àâòî ñåðåäíüîãî òà äîðîãîãî ñåãìåíò³â. Åêñïåðòè ïðîãíîçóþòü: öå ïðèçâåäå äî ïîäîðîæ÷àííÿ ìàøèí ó ñåðåäíüîìó íà ï³âòîðà-äâà â³äñîòêè.
http://news.finance.ua/ua/~/7/2011/06/30/243461
íå ìîæóòü óêðà¿íñüê³ ï³äïðèºìö³ áåç 'äåô³öèòó' òîðãóâàòè :cry:
ñïî÷àòêó ñòâîðÿòü äåô³öèò ïîò³ì äîëàþòü éîãî, à ö³ ÷åðãè íà àâòî ê³ëüêàð³÷íî¿ äàâíèíè :shock: :D

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Сообщение tobias » Чт июн 30, 2011 12:08 pm

ÒÎÊÈÎ (Ðåéòåð) - Mazda Motor Corp âûïóñòèëà ìîäèôèöèðîâàííóþ âåðñèþ ñóáêîìïàêòà Mazda2/Demio, ïåðâóþ ìîäåëü ñ íîâûì ñâåðõýêîíîìè÷íûì äâèãàòåëåì.

Ðàñõîä òîïëèâà íîâîãî Mazda2/Demio, öåíà êîòîðîãî íà÷èíàåòñÿ îò 1,15 ìèëëèîíà èåí ($14.240), ñîñòàâëÿåò îäèí ëèòð íà 30 êèëîìåòðîâ, ÷òî äåëàåò åãî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îäíèì èç ñàìûõ ýêîíîìè÷íûõ àâòîìîáèëåì â ìèðå.

Mazda ñòðåìèòñÿ ê 2015 ãîäó ñäåëàòü ñâîè àâòîìîáèëè íà 30 ïðîöåíòîâ ýêîíîìè÷íåå â ñðàâíåíèè ñ ïîêàçàòåëÿìè 2008 ãîäà.

Äëÿ ýòîãî êîìïàíèÿ ðàçðàáîòàëà òåõíîëîãèþ íîâîãî ïîêîëåíèÿ äëÿ äâèãàòåëÿ è òðàíñìèññèè "SKYACTIV", êîòîðàÿ ïðèìåðíî ê 2016 ãîäó áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ âî âñåõ ìàøèíàõ Mazda.
http://ru.reuters.com/article/oddlyEnou ... E320110630
à íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó äîñ³ ïðîäàþòü íåíàæåð ç âèòðàòàìè 10ë ïî ì³ñòó

Olga PV
Спец
Спец
Сообщения: 432
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 12:57 am

Сообщение Olga PV » Чт июн 30, 2011 9:23 pm

по-поводу дифицита: сказывается землетрясение в Японии + рост продаж на мировых рынках. следовательно для импортеров вводят квоты. что отражается в дефиците автомобилей. причем такая ситуация наблюдается практически во всех автоцентрах.
а то что Мазда придумала такой хороший двигатель, то в наших реалиях он будет расходовать в разы больше бензина.
да и стиль езды очень сильно влияет на расход топлива.

Ответить