Àâòîðèíîê 2011

Обсуждение новостей размещенных на сайте. Здесь вы можете задать вопрос или высказать мнение по поводу любой новости

Модераторы: DIGEST, Valeriy, AK-47, 1342

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Сообщение tobias » Пн июл 04, 2011 10:46 am

Çà îáñÿãó ïðîäàæ³â 162,6 òèñ. ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â (+0,19%) ìèíóëîãî ðîêó â Óêðà¿í³ áóëî âèðîáëåíî 74,9 òèñ. îäèíèöü (+14,2% äî 2009 ðîêó), ç ÿêèõ 32,71 òèñ. íà ñóìó $ 217 ìëí ​​áóëî åêñïîðòîâàíî, â³äçíà÷àþòü â "Óêðàâòîïðîì³".
http://news.finance.ua/ua/~/1/2011/07/04/243847
öå ùî æ çà ïåïåëàöè àâòîâèðîáíèêè åêñïîðòóþòü ïî $6634 àáî 53072ãðí??? ñïðàâæíÿ ö³íà óêðà¿íñüêèõ àâòî, çàíîòóéòå ñîá³! 8)

Зануда
Думающий
Думающий
Сообщения: 67
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 2:53 pm

Сообщение Зануда » Ср июл 06, 2011 10:43 am

ви б дуже-дуже здивувалися, коли б побачили "справжню" ціну імпортних автомобілів;)

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Сообщение tobias » Ср июл 06, 2011 4:07 pm

Çàíóäà писал(а):âè á äóæå-äóæå çäèâóâàëèñÿ, êîëè á ïîáà÷èëè "ñïðàâæíþ" ö³íó ³ìïîðòíèõ àâòîìîá³ë³â;)
âàðò³ñòü òîíè 'ìåòàëó', ÇÏ ðîá³òíèê³â, òà øâèäê³ñòü âèïóñêó àâòî íà êîíâåºð³ â³äîì³ âåëè÷èíè :D
Öåíû íà òîïëèâî çàñòàâèëè æèòåëåé Âåëèêîáðèòàíèè ìåíÿòü ñâîè ïðèâû÷êè. Çà ïîñëåäíèå 12 ìåñÿöåâ 1,3 ìëí æèòåëåé ñòðàíû ïîëíîñòüþ îòêàçàëèñü îò âîæäåíèÿ ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà, à 16,5 ìëí ÷åëîâåê ñòàëè åçäèòü íà íåì ìåíüøå

 ñðåäíåì â ïðîøëîì ãîäó áðèòàíåö ïîòðàòèë íà áåíçèí 1,72 òûñÿ÷è ôóíòîâ (2,77 òûñÿ÷è äîëëàðîâ) - ïî÷òè íà òðåòü áîëüøå, ÷åì ãîäîì ðàíåå. Ñåé÷àñ ñðåäíÿÿ öåíà 1 ëèòðà áåíçèíà ñîñòàâëÿåò 1,36 ôóíòà (17,5 ãðèâåí), ÷òî íà 0,25 ïåíñà áîëüøå, ÷åì ìåñÿö íàçàä.
http://focus.ua/foreign/192573/

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Сообщение tobias » Вт июл 19, 2011 4:41 pm

Óêðàèíöû, â ñâîþ î÷åðåäü, çà ïîëóãîäèå 2011 ãîäà ïîòðàòèëè íà íîâûå àâòîìîáèëè îêîëî $2,3 ìëðä., ðîñò ñîñòàâèë 40%. Çà ýòîò ïåðèîä áûëî êóïëåíî 100 òûñ. ëåãêîâûõ è ëåãêèõ êîììåð÷åñêèõ àâòîìîáèëåé, ïðè ýòîì ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü îäíîãî àâòîìîáèëÿ ïðåâûñèëà $23 òûñ., ÷òî íà 8% äåøåâëå ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî ðîññèéñêîãî àâòîìîáèëÿ, óòâåðæäàþò â AUTO-Consulting.
http://www.autoconsulting.ua/article.php?sid=20627
áàãàòèõ óêðà¿íö³â â 4 ðàçè ìåíøå í³æ ðîñ³ÿí... àëå ñåðåäí³ $23òèñ. âðàæàþòü :shock:

Зануда
Думающий
Думающий
Сообщения: 67
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 2:53 pm

Сообщение Зануда » Пн июл 25, 2011 2:04 pm

пошлины и квоты быстро поставят все "на свои места"

ждем середины августа

_ak
Бывалый
Бывалый
Сообщения: 148
Зарегистрирован: Чт май 08, 2008 2:27 pm

Сообщение _ak » Пн июл 25, 2011 2:56 pm

tobias писал(а): багатих українців в 4 рази менше ніж росіян... але середні $23тис. вражають :shock:
Для новых авто это немного

Зануда
Думающий
Думающий
Сообщения: 67
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 2:53 pm

Сообщение Зануда » Ср июл 27, 2011 12:39 pm

скоро будет более 30 килобаксов

буквально несколько недель осталось

psregist
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:52 am
Контактная информация:

Сообщение psregist » Чт июл 28, 2011 10:46 am

Спрос растёт!

modi
Думающий
Думающий
Сообщения: 57
Зарегистрирован: Чт июл 14, 2011 6:51 pm

Сообщение modi » Пт июл 29, 2011 6:45 pm

вы думаете, что подымут цены (пошлины)? :roll: Надо что-то покупать :evil:

Зануда
Думающий
Думающий
Сообщения: 67
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 2:53 pm

Сообщение Зануда » Пн авг 01, 2011 5:58 pm

psregist писал(а):Спрос растёт!
не растет
modi писал(а):вы думаете, что подымут цены (пошлины)?
есть информация, что решение уже принято
расследование - формальность

конечно, очень надеюсь, что я окажусь не прав

Аватара пользователя
vindsor
Гений
Гений
Сообщения: 28759
Зарегистрирован: Пт мар 16, 2007 11:12 am
Откуда: Киев

Сообщение vindsor » Вт авг 02, 2011 9:15 pm

Зануда писал(а):есть информация, что решение уже принято
расследование - формальность
А тем временем:
В Украине снизят пошлину на ввоз иномарок
http://kriminal.tv/news/v-ukraine-snizj ... marok.html
:wink:
Der Tiguan, 2.0TSI, DSG7, T@F, Reflexsilber Metallic.
Der Golf V, 1.6, Black Magic Perleffekt - продан.

modi
Думающий
Думающий
Сообщения: 57
Зарегистрирован: Чт июл 14, 2011 6:51 pm

Сообщение modi » Ср авг 03, 2011 12:15 am

Vindsor писал(а):
Зануда писал(а):есть информация, что решение уже принято
расследование - формальность
А тем временем:
В Украине снизят пошлину на ввоз иномарок
http://kriminal.tv/news/v-ukraine-snizj ... marok.html
:wink:
Одни говорят 34% будет, другие - 6 :shock: кому верить? :roll:

Аватара пользователя
vindsor
Гений
Гений
Сообщения: 28759
Зарегистрирован: Пт мар 16, 2007 11:12 am
Откуда: Киев

Сообщение vindsor » Ср авг 03, 2011 10:18 am

modi писал(а):Одни говорят 34% будет, другие - 6 :shock: кому верить? :roll:
Никому! Мне - можно! :lol:
Der Tiguan, 2.0TSI, DSG7, T@F, Reflexsilber Metallic.
Der Golf V, 1.6, Black Magic Perleffekt - продан.

Зануда
Думающий
Думающий
Сообщения: 67
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 2:53 pm

Сообщение Зануда » Ср авг 03, 2011 11:11 am

Vindsor писал(а):А тем временем:
В Украине снизят пошлину на ввоз иномарок
http://kriminal.tv/news/v-ukraine-snizj ... marok.html
:wink:
вы путаете теплое с мягким
здесь обсуждать совершенно нечего

тем более, в статье звучат 7%
попробуйте на досуге посмотреть текущие ставки пошлин на легковые автомобили.
7% это льготная (!) ставка для объёмов 1500+

попробую все же объяснить
у Украины есть обязательства перед ВТО, связанные со вступлением в ВТО
нарушение таких обязательств автоматически приведет к санкциям
в числе обязательств - график снижения ставок импортных пошлин
и график мы нарушать не будем (себе дороже)
но! механизм ВТО разрешает защиту внутреннего производства (в виде временного повышения пошлин) в случае доказанной угрозы такому внутреннему производству
вот этот сценарий и разыгрывается
производители докажут угрозу и ущерб
(себе, отрасли, бюджету, рабочим места, etc)
пошлины будут повышены до 33,4 и 47 (если все пойдет по плану)

почему это не нарушит график?
не нарушит, так как регулярные пошлины снижены (см. ссылку новостную)
но вот временные защитные поглины установлены, импорт убит, все рады и счастливы (потребители никого не волнуют)

Аватара пользователя
vindsor
Гений
Гений
Сообщения: 28759
Зарегистрирован: Пт мар 16, 2007 11:12 am
Откуда: Киев

Сообщение vindsor » Ср авг 03, 2011 11:18 am

Зануда писал(а):вы путаете теплое с мягким
А что я перепутал? :roll:
Der Tiguan, 2.0TSI, DSG7, T@F, Reflexsilber Metallic.
Der Golf V, 1.6, Black Magic Perleffekt - продан.

Зануда
Думающий
Думающий
Сообщения: 67
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 2:53 pm

Сообщение Зануда » Ср авг 03, 2011 5:59 pm

Vindsor писал(а):
Зануда писал(а):вы путаете теплое с мягким
А что я перепутал? :roll:
две совершенно разные ситуации ;)
1. снижение пошлин на 1% на машины с большими двигателями
(кстати, автоконсалтинг уже статью выпустил. там все намного точнее и грамотнее, чем у "криминал.тв")
2. рост пошлин на автомобили 1000-1500 см3 и 1500-2200 см3 до 33,4-47%

по крайней мере, ваш пост от
Добавлено: Вт Авг 02, 2011 8:15 pm

ввел как минимум одного пользователя в заблуждение:
modi писал(а):Одни говорят 34% будет, другие - 6 Shocked кому верить? Rolling Eyes

Аватара пользователя
vindsor
Гений
Гений
Сообщения: 28759
Зарегистрирован: Пт мар 16, 2007 11:12 am
Откуда: Киев

Сообщение vindsor » Ср авг 03, 2011 6:26 pm

Зануда писал(а):
Vindsor писал(а):
Зануда писал(а):вы путаете теплое с мягким
А что я перепутал? :roll:
две совершенно разные ситуации ;)
1. снижение пошлин на 1% на машины с большими двигателями
(кстати, автоконсалтинг уже статью выпустил. там все намного точнее и грамотнее, чем у "криминал.тв")
2. рост пошлин на автомобили 1000-1500 см3 и 1500-2200 см3 до 33,4-47%
Разве одно исключает другое?
Зануда писал(а):по крайней мере, ваш пост от
Добавлено: Вт Авг 02, 2011 8:15 pm

ввел как минимум одного пользователя в заблуждение:
modi писал(а):Одни говорят 34% будет, другие - 6 Shocked кому верить? Rolling Eyes
Сорь, но это не мои подробности... :wink:
Der Tiguan, 2.0TSI, DSG7, T@F, Reflexsilber Metallic.
Der Golf V, 1.6, Black Magic Perleffekt - продан.

modi
Думающий
Думающий
Сообщения: 57
Зарегистрирован: Чт июл 14, 2011 6:51 pm

Сообщение modi » Чт авг 04, 2011 8:33 am

Наши без схем никак не могут: ВТО - пошлины снижаются, населению - повышаются. :evil:
А спрос всё-таки поднялся, народ заволновался, но машин в наличии нет, что бы сразу же купить

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Сообщение tobias » Пт авг 19, 2011 10:14 am

Volkswagen AG (VOW)’s Audi, the luxury brand trying to double its U.S. sales, has lowered the sticker price of its redesigned A6 midsize sedan to grab more market share.

The new A6, now in its first full month of sales, starts at $41,700, the company said on its website, down from $45,200 for the previous model. Bayerische Motoren Werke AG (BMW)’s 5-Series line, which outsells the A6 almost fivefold in the U.S., starts at $45,050, and Daimler AG (DAI)’s Mercedes-Benz E-Class sedans start at $49,400 and outsell the Audi model almost 6-to-1.
ͳìö³ ïî÷àëè çíèæåííÿ ö³í, ùîá ïîäâî¿òè ïðîäàæ³ :wink:
ïîêóïöÿì ö³íîâà â³éíà àâòîâèðîáíèê³â äîçâîëèòü êóïèòè áàæàíå àâòî äåøåâøå.

Зануда
Думающий
Думающий
Сообщения: 67
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 2:53 pm

Сообщение Зануда » Пт авг 19, 2011 1:21 pm

виключно для американського ринку: цінові війни не стануть доброю новиною

у США, на відміну від нашого ринку, до останнього часу виробники (продавці) отримували не супер-прибутки, а супер-збитки
від кожної машина

десь була цікава статистика кінця 90-х - початку 00-х щодо того, скільки втрачає Велика трійка на кожному проданому авто

наслідком війн стала криза 2008+
і банкрутства у галузі

починаючи з 2010 року цінові війни почали відходити в минуле, що повинно було мати наслідком незначне підвищення цін (треба бути чесним, 5-10% не грають таку вже критичну роль для покупця), але оздоровлення всієї галузі

нажаль, у 2011 році оптимізм закінчився
корейські бренди вирішили агресивніше виходити на ринок (знижки-знижки-знижки)
японські бренди багато втратили після березня, і тепер хочуть повернути свою долю продажів (знижки-знижки-знижки)
загальна економічна рецесія, подорожчання пального, тощо, тощо, тощо (знижки-знижки-знижки)

тепер ще й німці, які провалюються на американскьому ринку, долучилися до цієї гри

ризик повернення до 2008 лише зростає

Ответить