Новинки 2011-2013

Обсуждение новостей размещенных на сайте. Здесь вы можете задать вопрос или высказать мнение по поводу любой новости

Модераторы: DIGEST, Valeriy, AK-47, 1342

Аватара пользователя
Herug
USER
USER
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 2:06 pm
Откуда: Москва

Новинки 2011-2013

Сообщение Herug » Вт сен 20, 2011 4:51 pm

Предлагаю тут делиться новинками и их характеристиками. Плюсы, минусы, подводные камни :D

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Сообщение tobias » Чт сен 22, 2011 4:34 pm

Geely Emgrand EC7
http://www.geely.ua/model/?m=6
http://www.autosite.com.ua/news_article_19647.html
Óæå â áàçîâîé êîìïëåêòàöèè àâòîìîáèëü îñíàùåí ýëåêòðîñòåêëîïîäúåìíèêàìè âñåõ äâåðåé, ýëåêòðîðåãóëèðîâêîé çåðêàë, öåíòðàëüíûì çàìêîì, êëèìàò-êîíòðîëåì, ãèäðîóñèëèòåëåì ðóëÿ, ABS+EBD, ïîäîãðåâîì çàäíåãî ñòåêëà, ïåðåäíèìè è çàäíèìè ïðîòèâîòóìàííûìè ôàðàìè, äîïîëíèòåëüíûì ñòîï-ñèãíàëîì, CD+MP3 ìàãíèòîëîé ñ øåñòüþ äèíàìèêàìè. Öåíà – îò 107 900 ãðí.

 êîìïëåêòàöèè comfort ê ïåðå÷èñëåííîìó íàáîðó äîáàâëåíû òàêèå îïöèè, êàê ëåãêîñïëàâíûå êîëåñíûå äèñêè, êîæàíûé ñàëîí è ïàðêòðîíèê. Öåíà – îò 110 900 ãðí.
çà òàêî¿ ö³íè êèòàéö³ ïîâèíí³ ïîðâàòè ðîñ³éñüêèõ êîðåéö³â, ÿê Òóçèê ãð³ëêó. Çàëèøàºòüñÿ ïîùóïàòè òà ïåðåâ³ðèòè íàÿâí³ñòü â àâòîñàëîíàõ :) :shock:

Аватара пользователя
vindsor
Гений
Гений
Сообщения: 28759
Зарегистрирован: Пт мар 16, 2007 11:12 am
Откуда: Киев

Сообщение vindsor » Чт сен 22, 2011 7:32 pm

tobias писал(а):Geely Emgrand EC7
Цена понравилась? :lol:
Der Tiguan, 2.0TSI, DSG7, T@F, Reflexsilber Metallic.
Der Golf V, 1.6, Black Magic Perleffekt - продан.

vahnin
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 12:55 pm
Контактная информация:

Сообщение vahnin » Чт сен 29, 2011 1:16 pm

спасибо за ссылку

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

alles gut!

Сообщение tobias » Пн окт 03, 2011 2:39 pm

â Êèåâå îòêðûëñÿ ïåðâûé ìîíîáðýíäîâûé àâòîñàëîí Great Wall
Öåíîâàÿ ïîëèòèêà íà Great Wall äîâîëüíî àãðåññèâíà: 94 999 ãðí. çà õåò÷áåê Voleex C10. Ñåäàí Voleex C30 ñ ìåõàíè÷åñêîé ÊÏÏ ïðåäëàãàåòñÿ çà 103 999 ãðí., à ñ “àâòîìàòîì” çà – 119 999 ãðí. Âíåäîðîæíèê HAVAL H3 è HAVAL H5 – ñòàðòóþò ñ 139 999 ãðí.è 183 999 ãðí. ñîîòâåòñòâåííî. À ïèêàï WINGLE 5 ñòàë ñàìûì äîñòóïíûì ïðåäëîæåíèåì íà ðûíêå - îò 129 999 ãðí. Ïðè ýòîì, íîâàÿ ìîäåëüíàÿ “ëèíåéêà” Great Wall äåéñòâèòåëüíî ñòàëà íàìíîãî êà÷åñòâåííåå. Ýòî ÷óâñòâóåòñÿ è ïî îòäåëî÷íûì ìàòåðèàëàì, è ïî óðîâíþ ñáîðêè, è ïî äèçàéíó èíòåðüåðà.
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=21452
:P êèòàéö³ íàæèìàþòü, ö³íè äîñèòü êîíêóðåíòí³, ïîäîáàþòüñÿ.

ToR1
Читатель
Читатель
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:34 pm

Сообщение ToR1 » Пн окт 03, 2011 10:59 pm

Всем привет хочу прокоментировать цену на HAVAL H5 – 183 999 грн. ну и где тут конкурентная цена за теже деньги санйонг кайрон и тоже дизель и тоже механика но не китаец

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Сообщение tobias » Сб окт 29, 2011 7:57 am

 îñíîâå ïëàòôîðìà MG 550 – ýòî èçâåñòíûé â Óêðàèíå Rover 75, êîòîðûé ñîçäàâàëè ñîâìåñòíî ñ BMW. Äâèãàòåëè – 1,8-ëèòðîâûå áåíçèíîâûå, íî â äâóõ èñïîëíåíèÿõ: àòìîñôåðíûé 133 ë.ñ. è òóðáèðîâàííûé 160 ë.ñ. Êðóòÿùèé ìîìåíò òîæå âïîëíå äîñòîéíûé: 170 Íì ïðè 4500 îá\ìèíóòó ó «àòìîñôåðíèêà» è 215 Íì â äèàïàçîíå 2500-4500 îá\ìèíóòó ó òóðáîâåðñèè.
çà 139000 ãðí. MG 550 ñ 5-ñòóïåí÷àòîé ìåõàíè÷åñêîé ÊÏÏ óêîìïëåêòîâàí ÀÁÑ, ñèñòåìîé ïîìîùè ïðè òîðìîæåíèè, ñèñòåìîé ðàñïðåäåëåíèÿ òîðìîçíûõ óñèëèé, ôðîíòàëüíûìè ïîäóøêàìè áåçîïàñíîñòè, ïîëíûì ýëåêòðîïàêåòîì, áîðòîâûì êîìïüþòåðîì, öèôðîâûì ñïèäîìåòðîì, êîíäèöèîíåðîì, ýëåêòðîîáîãðåâîì çåðêàë, ïàðê-òðîíèêàìè, óïðàâëåíèåì àóäèîñèñòåìîé íà ðóëå è ìíîãèìè äðóãèìè îïöèÿìè.
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=21770

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Peugeot 208 – ãëàìóðíûé ïèæîí

Сообщение tobias » Ср ноя 02, 2011 4:16 pm

Ïîñòðîåí àâòîìîáèëü íà òîé æå ïëàòôîðìå, ÷òî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ õýò÷áåêîâ Citroen C3 è DS3. Âïðî÷åì, Peugeot áóäåò èñïîëüçîâàòü äðóãèå íàñòðîéêè ïîäâåñêè è ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ.
Îôèöèàëüíûå ïðîäàæè íîâèíêè â Åâðîïå íà÷íóòñÿ ñëåäóþùåé âåñíîé. Ïîòåíöèàëüíûå ïîêóïàòåëè ñìîãóò âûáðàòü èç äâóõ áåíçèíîâûõ è öåëûõ ïÿòè äèçåëüíûõ ìîòîðîâ. Àãðåãàòû, ïîòðåáëÿþùèå áåíçèí, áóäóò èìåòü îáúåì 1 è 1,2 ëèòðà. Ìîùíîñòü äâèãàòåëåé, ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, ñîñòàâèò 75 è 100 ë.ñ. ñîîòâåòñòâåííî. Ðàñõîä òîïëèâà â ñìåøàííîì ðåæèìå åçäû ó àâòîìîáèëÿ, îñíàùåííîãî áîëåå ìîùíûì ìîòîðîì, ñîñòàâèò 4,3 ë òîïëèâà íà 100 êì ïóòè, ó ìåíåå ìîùíîãî - 3,4 ë.
Ñàìîé áûñòðîé âåðñèåé ñòàíåò GTI, êîòîðûé ìîæåò áûòü îáîðóäîâàí äâèãàòåëåì ìîùíîñòüþ ëèáî 156, ëèáî 207 ë.ñ.
http://autonews.rbc.ua/firstlook/15707/

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Chevrolet Aveo Sonic

Сообщение tobias » Вт мар 20, 2012 11:56 am

Ïî ñðàâíåíèþ ñ òåêóùåé ìîäåëüþ, Chevrolet Aveo Ò-300 - ýòî àáñîëþòíî íîâàÿ ìîäåëü, ãëîáàëüíûé ïðîäóêò ìèðîâîãî ìàñøòàáà. Äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èñïîëüçóåòñÿ ïëàòôîðìà General Motors Gamma 2, êîòîðàÿ òàêæå èñïîëüçóåòñÿ äëÿ Opel Corsa è Opel Meriva.
http://www.autoconsulting.ua/article.php?sid=22838
ìîæå íàðåøò³ â Óêðà¿í³ áóäóòü ïðîäàâàòè ñïðàâæí³é Chevrolet Sonic, à íå æàëþã³äíó ï³äðîáêó?

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Сообщение tobias » Чт авг 30, 2012 3:54 pm

Chevrolet ïðîâåëà â ðàìêàõ Ìîñêîâñêîãî àâòîñàëîíà åâðîïåéñêóþ ïðåìüåðó áþäæåòíîãî ñåäàíà Cobalt.
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=24800
çíîâó ÿê³ñü íåë³êâ³ä ïõàþòü íà ðèíîê êðà¿í 3-ãî ñâ³òó
Chevrolet Cobalt - öå àìåðèêàíñüêèé êîìïàêòíèé àâòîìîá³ëü, ââåäåíèé êîìïàí³ºþ Chevrolet â 2004 ³ 2005 ìîäåëüíèõ ðîêàõ, çì³íèâøè ñîáîþ ìîäåë³ Cavalier òà Prizm.

Cobalt âèïóñêàâñÿ ç êóçîâàìè êóïå òà ñåäàí ³ áàçóâàâñÿ íà ïëàòôîðì³ GM Delta ðàçîì ç òàêèìè ìàøèíàìè, ÿê Chevrolet HHR, Pontiac G5, Astra (ìàðêè Opel, Vauxhall, Holden òà Saturn), à òàêîæ Opel Zafira (ñåìèì³ñíèé ì³í³âåí). Òàêîæ ³ñíóâàâ çíà÷íî ïðîäóêòèâí³øèé âàð³àíò Super Sport. Âñ³ Cobalt âèãîòîâëÿëèñÿ íà çàâîä³ GM â Ëîðäñòàóíå, øòàò Îãàéî. [1] ³äïîâ³äíî äî êëàñèô³êàö³¿ àìåðèêàíñüêîãî Àãåíòñòâà ç îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ( The United States Environmental Protection Agency), Cobalt ñòàâèâñÿ äî ñóáêîìïàêòíîãî àâòîìîá³ëÿ.[2]

Ó 2009 ðîö³ Chevrolet ðîçðîáëÿº çàì³íó Cobalt - ìîäåëü Chevrolet Cruze (çàñíîâàíó íà ïëàòôîðì³ Delta II). Ó òîé æå ð³ê âîíà ïî÷èíຠïðîäàâàòèñÿ â ªâðîï³, à ç 2010 ðîêó - ³ â ÑØÀ. Âèðîáíèöòâî Cobalt ïðèïèíèëîñÿ â ÷åðâí³ 2010 ðîêó.[3]
8)

Аватара пользователя
muzzy4
МессиЯ
МессиЯ
Сообщения: 2584
Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 4:18 pm

Сообщение muzzy4 » Чт авг 30, 2012 4:03 pm

tobias писал(а): знову якісь неліквід пхають на ринок країн 3-го світу
Не факт, что к нам попадёт...
Демократия - это как автомобиль, можно ездить, а можно людей давить

Если ты, уходя от своего автомобиля, не оборачиваешься - ты выбрал не тот автомобиль ^---^

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Сообщение tobias » Чт авг 30, 2012 4:57 pm

muzzy4 писал(а):
tobias писал(а): çíîâó ÿê³ñü íåë³êâ³ä ïõàþòü íà ðèíîê êðà¿í 3-ãî ñâ³òó
Íå ôàêò, ÷òî ê íàì ïîïàä¸ò...
íàâ³ùî â³í íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó, äå ïðîäàºòüñÿ íàñòóïíå ïîêîë³ííÿ - Cruze :D
Òóò ìîæíà ïîðàä³òè, ùî ìè íå â Ðîñ³¿.

Аватара пользователя
muzzy4
МессиЯ
МессиЯ
Сообщения: 2584
Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 4:18 pm

Сообщение muzzy4 » Чт авг 30, 2012 6:52 pm

tobias писал(а):
muzzy4 писал(а):
tobias писал(а): знову якісь неліквід пхають на ринок країн 3-го світу
Не факт, что к нам попадёт...
навіщо він на українському ринку, де продається наступне покоління - Cruze :D
Тут можна порадіти, що ми не в Росії.
Так и я о чём!
ЗЫ сейчас в политику скатимся ;)
Демократия - это как автомобиль, можно ездить, а можно людей давить

Если ты, уходя от своего автомобиля, не оборачиваешься - ты выбрал не тот автомобиль ^---^

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Re: Новинки 2011-2013

Сообщение tobias » Сб дек 01, 2012 4:25 pm

69 990 грн — именно во столько оценили иранский седан B-класса Saipa Tiba для украинского рынка. Базовая модель оснащается бензиновым 1,5-литровым восьмиклапанником, развивающим 80 л.с., гидроусилителем, двумя подушками, ABS, кондиционером, передними электростеклоподъемниками, противотуманками — другими словами, практически всем тем, что отсутствует в начальной модификации «Лады» Granta за эти же деньги.
Крутящий момент бензинового мотора, которым агрегируется иранский автомобиль, составляет 128 Нм при 4 000 об/мин. Расход, согласно данным производителя, в загородном режиме равен 5,7 л, а в городском — 7,1 л на сто километров пробега. В качестве опций для Saipa Tiba доступны литые диски, задние электростеклоподъемники, электрорегулировка боковых зеркал, а также парктроник. Стоимость комплектации, включающей эти опции, составит 74 900 грн. В Украине на седан распространяется двухгодичная гарантия.
http://autonews.autoonline.com.ua/novosti/iran ... -v-uk.html

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Re: Новинки 2011-2013

Сообщение tobias » Сб дек 01, 2012 4:26 pm

відгуки поки несхвальні
http://forza-club.org.ua/index.php?topic=2244.0

Soleil
Мастер
Мастер
Сообщения: 281
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 2:57 pm

Re: Новинки 2011-2013

Сообщение Soleil » Пт дек 14, 2012 5:48 pm

кто слышал еще успеем на экологически чистых и по доступной цене поездить

lotosss
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2012 7:19 am
Откуда: Иркутск
Контактная информация:

Re: Новинки 2011-2013

Сообщение lotosss » Пн дек 17, 2012 7:26 am

по мне, так гибрид лучше всего. едешь с подстраховкой)

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Chevrolet Sail

Сообщение tobias » Чт янв 17, 2013 1:04 pm

Бюджетный седан Chevrolet Sail спроектирован на базе одноименного хэтчбека, который был создан североамериканской компанией совместно с китайским партнером Shanghai Auto. Автомобиль длиной чуть более 4 м способен принять на борт до пяти человек, при этом пассажиры "галерки" не будут подпирать коленями спинки передних кресел, поскольку колесная база машины составляет 2 465 мм.

В зависимости от рынка сбыта модель поступит к покупателям с бензиновым моторами объемом 1.2 и 1.4 литра и 1.3-литровым дизелем, который развивает 77 л.с. и 210 Нм крутящего момента.

Автомобиль имеет довольно бедную базовую комплектацию, но в топовом оснащении Chevrolet Sail приятно удивит будущих владельцев наличием электропакета, подушек безопасности, систем ABS и EBD, аудиосистемой.

Chevrolet Sail ориентирован в первую очередь на рынки Китая, Чили, Перу и Индии.

В Китае цены на новый Chevrolet Sail стартуют с отметки в 8400 долларов за базовую версию.
http://autorambler.ru/journal/dms/17.01.2013/560980788/

XK-R
Спец
Спец
Сообщения: 412
Зарегистрирован: Сб янв 28, 2012 10:01 pm

Re: Новинки 2011-2013

Сообщение XK-R » Сб фев 09, 2013 2:21 pm

раньше эта марка мне нравилась за ее деньги, а какое будет это качество, посмотрим

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Re: Новинки 2011-2013

Сообщение tobias » Чт фев 14, 2013 8:30 am

С понедельника, 4 февраля, в Украине стартовали продажи Citroёn C-Elysée (Си-Элизэ) – надежного европейского седана «С»-класса. Первые автомобили уже поступили в шоурумы официальной дилерской сети Citroёn. Цена автомобиля – от 105 000 грн.
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=26500

Ответить