passat b5 bmw 325

Здесь сравнивают разные автомобили - "за" и "против" конкретных моделей. Выбор автомобиля по ценовым критериям. Все, кто еще не определился - Вам сюда

Модераторы: DIGEST, Valeriy, Женя Букин, AK-47, 1342, Flexio, vindsor, Destroyer

wsey
USER
USER
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Пт окт 02, 2009 7:30 pm

passat b5 bmw 325

Сообщение wsey » Сб окт 03, 2009 12:59 am

Скажите пожалуйста что лучше купить фолькс пассат b5 1.8T 98 года или бмв 325 е36 96 года? Обе на ручке.

Аватара пользователя
Radion
Мастер
Мастер
Сообщения: 312
Зарегистрирован: Вс окт 01, 2006 3:15 am
Откуда: Город Герой Одесса!!!

Re: passat b5 bmw 325

Сообщение Radion » Сб окт 03, 2009 12:00 pm

sisor23 писал(а):Скажите пожалуйста что лучше купить фолькс пассат b5 1.8T 98 года или бмв 325 е36 96 года? Обе на ручке.
Учитывая что обе машины в идеальном состоянии то ту в которой когда Вы садитесь пульс учащается :)
FORTUNA NON PENIS, IN MANUS NON RECIPE...

Evolution
Мастер
Мастер
Сообщения: 300
Зарегистрирован: Вт сен 15, 2009 9:21 am

Re: passat b5 bmw 325

Сообщение Evolution » Сб окт 03, 2009 1:31 pm

Radion писал(а):
sisor23 писал(а):Скажите пожалуйста что лучше купить фолькс пассат b5 1.8T 98 года или бмв 325 е36 96 года? Обе на ручке.
Учитывая что обе машины в идеальном состоянии то ту в которой когда Вы садитесь пульс учащается :)
А учащатся он будет в обеих машинах ( тем более если чипануть двиг пасса ) Только вот в идеальное состояние машини 96 года мне верится с трудом.

Аватара пользователя
Flexio
Аффтар Жжот!!!
Аффтар Жжот!!!
Сообщения: 4492
Зарегистрирован: Ср май 17, 2006 6:37 pm
Откуда: Черкаси

Сообщение Flexio » Вс окт 04, 2009 8:37 am

Ресурс фольцовского турбомотора в таких годах под вопроссом. Как бы не пришлось "попасть" тысчу баксов на замену турбины. БМВ с ресурсом двига получше, но расходники типа деталей ходовой, колодок и т.п. в гораздо большие деньги.
уважаю все авто..уже....Сеат Кордоба 2,0.)))

Аватара пользователя
vindsor
Гений
Гений
Сообщения: 28759
Зарегистрирован: Пт мар 16, 2007 11:12 am
Откуда: Киев

Сообщение vindsor » Вс окт 04, 2009 2:32 pm

Похожая тема где-то рядом. Неужели нельзя все вопросы задать в одной теме? :roll:
Der Tiguan, 2.0TSI, DSG7, T@F, Reflexsilber Metallic.
Der Golf V, 1.6, Black Magic Perleffekt - продан.

Аватара пользователя
qwert7977
Гений
Гений
Сообщения: 17974
Зарегистрирован: Пн июл 03, 2006 4:17 pm
Откуда: Мариуполь
Контактная информация:

Re: passat b5 bmw 325

Сообщение qwert7977 » Пн окт 05, 2009 6:47 am

sisor23 писал(а):Скажите пожалуйста что лучше купить фолькс пассат b5 1.8T 98 года или бмв 325 е36 96 года? Обе на ручке.
Лучше бмв 325 е36 :!:
Изображение


АвтоВАЗ, чтобы быть хоть как-то конкурентоспособным, начал выпускать подержанные иномарки.

Аватара пользователя
ybrygas
Авторитет
Авторитет
Сообщения: 775
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2008 4:05 pm
Контактная информация:

Сообщение ybrygas » Пн окт 05, 2009 9:24 am

âðîä³ ïàñàò b5 ³ áìâ 3 ñå𳿠â ð³çíèõ êëàñàõ? ÿê ¿õ ìîæíà ïîð³âíþâàòè?
òà é ö³íà íà íèõ ìຠâ³äð³çíÿòèñÿ? áìâ ÿâíî ìຠáóòè äåøåâøà. ìîæíà çåêîíîìëåí³ ãðîø³ âêëàñòè â ðåìîíò. ³ òîä³ â íîðìàëüíîìó ñòàí³ òð³éêà áìâ ç ìîòîðîì 2,5 íà ðó÷ö³ áóäå äóæå ðàäóâàòè äóøó ³ ñïðèÿòè âèä³ëåííþ ìàêñèìàëüíèõ äîç àäðåíàë³íó :)
E220 w124 @1995
Изображение

Аватара пользователя
vindsor
Гений
Гений
Сообщения: 28759
Зарегистрирован: Пт мар 16, 2007 11:12 am
Откуда: Киев

Сообщение vindsor » Пн окт 05, 2009 9:48 am

ybrygas писал(а):вроді пасат b5 і бмв 3 серії в різних класах? як їх можна порівнювати?
И тот, и тругой - в Д-классе.
Der Tiguan, 2.0TSI, DSG7, T@F, Reflexsilber Metallic.
Der Golf V, 1.6, Black Magic Perleffekt - продан.

Аватара пользователя
ybrygas
Авторитет
Авторитет
Сообщения: 775
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2008 4:05 pm
Контактная информация:

Сообщение ybrygas » Пн окт 05, 2009 10:29 am

Vindsor писал(а):
ybrygas писал(а):âðîä³ ïàñàò b5 ³ áìâ 3 ñå𳿠â ð³çíèõ êëàñàõ? ÿê ¿õ ìîæíà ïîð³âíþâàòè?
È òîò, è òðóãîé - â Ä-êëàññå.
Vindsor, ìàþ íàñòð³é òðîøêè ïîñïåðå÷àòèñÿ. òîìó íàïèøó íàñòóïíå:
íàñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, àâòî ïîïàäຠâ ïåâíèé êëàñ ïî ïåâíîìó íàáîðó êðèòåð³¿â. ³ äâà ç íèõ öå ðîçì³ð ³ ëþêñîâ³ñòü.
òàê îò, ïàñàò â Ä êëàñ ïîïàâ ³ççà ðîçì³ðó, ³ áìâ 3 ñå𳿠³ççà ëþêñîâîñò³.
Ç â³ê³ïå䳿:
BMW 3-Series (E36) - Compact executive car
VW Passat Mk5 (B5) - Large family car / Mid-size car

ßêùî ñïðîáóâàòè öå âñå ïåðåêëàñòè íà õëîïñüêèé ðîçóì, ³ ïðèâåñòè äî ÿêîãîñü îäíîãî çíàìåííèêà, òî
øêîäà îêòàâ³ÿ - Ö êëàñ.
áìâ 3 ñå𳿠- òàêà ñàìà ÿê øêîäà, àëå ñóòòºâî äîðîùà, òîìó ïåðåñêàêóº â âèùèé êëàñ, òîáòî Ä
ïàñàò Á5 - á³ëüøèé í³æ îêòàâ³ÿ, òîìó íà îäèí êëàñ âèùå - Ä êëàñ

ps òð³éêà áìâ íà 20 ñì êîðîòøà :)
E220 w124 @1995
Изображение

Аватара пользователя
vindsor
Гений
Гений
Сообщения: 28759
Зарегистрирован: Пт мар 16, 2007 11:12 am
Откуда: Киев

Сообщение vindsor » Пн окт 05, 2009 10:39 am

Способов классификации - масса. Можно классифицировать по стоимости, можно по люксовости, можно по предназначению (легковые, грузовые и т.д.). В Европе принято классифицировать по габаритам и двигателям. Так вот, по этому показателю 3-ка БМВ попадает в Д-класс, как и Пассат. В С-классе от БМВ играет 1-ца. :wink:

ЗЫ. Способы классификации нельзя смешивать (по люксовости и габаритам) иначе получится путаница. :wink:

ЗЗЫ. Европейцы и Октавию зачисляют в Д-класс. :wink:
Der Tiguan, 2.0TSI, DSG7, T@F, Reflexsilber Metallic.
Der Golf V, 1.6, Black Magic Perleffekt - продан.

Аватара пользователя
ybrygas
Авторитет
Авторитет
Сообщения: 775
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2008 4:05 pm
Контактная информация:

Сообщение ybrygas » Пн окт 05, 2009 11:22 am

ß çã³äíèé ùî â ºâðîïåéö³â òàê!  àìåðèêîñ³â ³íàêøå. Íå áóäåì â öüîìó òîï³êó ð³øàòè, ÷èÿ êëàñèô³êàö³ÿ òî÷í³øà.
Íà ìîþ äóìêó ìàøèíè âñåòàêè ð³çí³. Õî÷ âîíè â ºâðîïåéö³â â îäíîìó êëàñ³. ïîòåíö³éí³ âëàñíèêè òèõ ìàøèí çîâñ³ì ð³çí³ ëþäè. òîìó ÿ é êàæó, ïîð³âíþâàòè ò³ ìàøèíè íå âàðòî, òîìó ùî òîé õòî êóïèâ áìâ 3, ïåðåâàã ïàñàòà íå îö³íèòü. ³ íàâïàêè. òîé õòî êóïèâ ïàñàòà íàéäå áìâ äóæå íå ïðàêòè÷íîþ.
E220 w124 @1995
Изображение

Аватара пользователя
qwert7977
Гений
Гений
Сообщения: 17974
Зарегистрирован: Пн июл 03, 2006 4:17 pm
Откуда: Мариуполь
Контактная информация:

Сообщение qwert7977 » Вт окт 06, 2009 3:00 am

При чем здесь сравнение авто и способы класификации??? :shock:
Человек выбирает для покупки именно из этих двух авто, вот и просит совет.
Однозначно атмосферник 325-той, предпочтительнее турбины проблемного В5-го, без всяких "переваг" пассата.
Странно, что еще никто А5 не посоветовал, или Вик Гольфа не приплел :lol: :lol: :lol:
Изображение


АвтоВАЗ, чтобы быть хоть как-то конкурентоспособным, начал выпускать подержанные иномарки.

Vik
Гений
Гений
Сообщения: 10724
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 9:12 pm

Сообщение Vik » Вт окт 06, 2009 7:42 am

Вик если вы не заметили гораздо чаще предлагает А5 чем гольф. Хотя и гольф V сейчас по адекватной цене особенно дизельные и на автоматах. Ну тут речь в теме немного о других автомобилях. И разницу между гольфом и БМВ я озознаю. В отличие тут от некоторых в форуме которым что корейцы что китайцы что немцы одинаково. :)
Skoda Fabia Combi
VW Golf Plus AT

Аватара пользователя
vindsor
Гений
Гений
Сообщения: 28759
Зарегистрирован: Пт мар 16, 2007 11:12 am
Откуда: Киев

Сообщение vindsor » Вт окт 06, 2009 9:16 am

Vik писал(а):Хотя и гольф V сейчас по адекватной цене особенно дизельные и на автоматах.
Вик, ну, че Вы постоянно какую-то херню несешь? :lol: Во-первых дизелей на автоматах уже не осталось, во-вторых, по адекватной цене как раз бензин, а диззелей мало и на них цены опускают неохотно.
Чо-то у Вас, что не пост, то ляп какой-то... :lol:
Der Tiguan, 2.0TSI, DSG7, T@F, Reflexsilber Metallic.
Der Golf V, 1.6, Black Magic Perleffekt - продан.

Vik
Гений
Гений
Сообщения: 10724
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 9:12 pm

Сообщение Vik » Вт окт 06, 2009 9:36 am

Ну я говорил о цене гольфа дизельного и с автоматом в отношении А5. Еще 2-3 недели назад этих гольфов было много по акционным ценам 20-22 тыс $. Ну кто не успел.... Теперь только на старенькие 1,6 нормальные цены.
Skoda Fabia Combi
VW Golf Plus AT

Аватара пользователя
qwert7977
Гений
Гений
Сообщения: 17974
Зарегистрирован: Пн июл 03, 2006 4:17 pm
Откуда: Мариуполь
Контактная информация:

Сообщение qwert7977 » Ср окт 07, 2009 7:20 am

Vik писал(а):Вик если вы не заметили гораздо чаще предлагает А5 чем гольф. :)
Подозреваю, что это на самом деле хитрый маркетинговый ход, предлагая А5 на базе Гольфа, подразумевать, на самом деле Гольф , как следующий ,лучший ,самый продаваемый автомобиль ... :wink: :D
Изображение


АвтоВАЗ, чтобы быть хоть как-то конкурентоспособным, начал выпускать подержанные иномарки.

Заминар
Авторитет
Авторитет
Сообщения: 975
Зарегистрирован: Пт сен 25, 2009 12:47 am
Откуда: Вы все знаете?

Сообщение Заминар » Ср окт 07, 2009 1:58 pm

ИМХО Е 36 с мотором 2.5л. на ручке.
И детальная тщательная диагностика.
Особое внимание уделите больным местам Баварской тройки!

Заминар
Авторитет
Авторитет
Сообщения: 975
Зарегистрирован: Пт сен 25, 2009 12:47 am
Откуда: Вы все знаете?

Сообщение Заминар » Ср окт 07, 2009 2:09 pm

Проблемные места опоры задних амортизаторов,рулевая рейка.
Передние амики больше 60 000 км не выхаживают.Задних хватит на 150 000 км,но если перегрузите машину,могут лопнуть нижние витки на задних пружинах.
Преимуществом конструкции подвески BMW является возможность замены отдельных деталей, таких, как шаровые опоры и сайлент-блоки, а не рычагов в сборе.
Стоит проверить Подвеску,-с/блоки передних-задних рычагов, шаровые, аммортизаторы.
Ходовая-сальники хвостовика КПП и редуктора на предмет течи, сам редуктор шоб не гудел, подшипники ступичные(перед-они со ступицей в сборе, потому недешево)
Двигатель-слушать гидрокомпенсаторы, мерять компрессию.
Электрика: тока на комп. диагностику. Беда с датчиками АБС-потому на ходу проверить работу.

Аватара пользователя
Destroyer
МессиЯ
МессиЯ
Сообщения: 2639
Зарегистрирован: Пт сен 04, 2009 8:11 pm
Откуда: Винница

Сообщение Destroyer » Ср окт 07, 2009 5:02 pm

Заминар писал(а):Особое внимание уделите больным местам Баварской тройки!
А еще я бы максимум внимания уделил проверке целостности кузова, геометрии, где билась, насколько критично. Потому что машине 13 лет, это пробег по-бедному не менее 250к, и в течение полугода новый владелец по ходовой поменяет практически все. И движок, если не делался, будет делаться. И коробка... Тысячи две уев должны быть под руками.

Товарищ купил пятерку в 39-м кузове, 98-й год, живая, средней ухоженности. Так ходовую перебрал очень быстро. И в коробку (механика) заглянул. За полгода многое повылазило.
Причина войны в незнании ее результата :evil:

Заминар
Авторитет
Авторитет
Сообщения: 975
Зарегистрирован: Пт сен 25, 2009 12:47 am
Откуда: Вы все знаете?

Сообщение Заминар » Ср окт 07, 2009 5:14 pm

Кузов само собой!
Но не крылья,двери,капот,а именно сам кузов :!:

Ответить