mitsubishi Colt ALLSHIFT

Здесь сравнивают разные автомобили - "за" и "против" конкретных моделей. Выбор автомобиля по ценовым критериям. Все, кто еще не определился - Вам сюда

Модераторы: DIGEST, Valeriy, Женя Букин, AK-47, 1342, Flexio, vindsor, Destroyer

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

mitsubishi Colt ALLSHIFT

Сообщение tobias » Ср фев 09, 2011 1:35 pm

Mitsubishi Colt ç ðîáîòèçîâàíîþ êîðîáêîþ ALLSHIFT
òóò äîñèòü øèðîêèé îïèñ êîðîáêè
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/m ... i_colt.htm
øóêàâ àâòî ïîä³áíîãî êëàñó ó ³íøèõ âèðîáíèê³â - íå çíàéøîâ çà ïðèéíÿòíèìè ö³íàìè, ìîæåòå ï³äêàçàòè ïîä³áí³ çà ÿêîñòÿìè ìîäåë³?
$16600 â³ä äèëåð³â âèãëÿäàþòü äîñèòü ïðèâàáëèâîþ ö³íîþ.
²çäèâ ïàñàæèðîì äîñèòü äîâãî (ê³ëîìåòð³â 400-500) íà òàê³é 2010ð. âèïóñêó. Ñïîäîáàëàñü. Çà â³äãóêàìè âëàñíèêà íà ãàðíîìó áåíçèí³ âèòðàòè ñêëàäàþòü 5.5ë íà 100 êì â çì³øàíîìó öèêë³. Íà ïîãàíîìó áåíçèí³ ïî ì³ñòó ïàñïîðòí³ 7.5ë.

Vik
Гений
Гений
Сообщения: 10724
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 9:12 pm

Сообщение Vik » Ср фев 09, 2011 1:41 pm

Ага все конечно хорошо написано. Только робот кольта с коробкой VW DSG с двойным сцеплением, путать не надо. А еще лучше проехаться самому. После личного теста гольфа 6 на DSG с даже с древним двигателем 1,6, робот кольта кажется раритетом.
Skoda Fabia Combi
VW Golf Plus AT

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Сообщение tobias » Ср фев 09, 2011 3:15 pm

Vik писал(а):Àãà âñå êîíå÷íî õîðîøî íàïèñàíî. Òîëüêî ðîáîò êîëüòà ñ êîðîáêîé VW DSG ñ äâîéíûì ñöåïëåíèåì, ïóòàòü íå íàäî. À åùå ëó÷øå ïðîåõàòüñÿ ñàìîìó. Ïîñëå ëè÷íîãî òåñòà ãîëüôà 6 íà DSG ñ äàæå ñ äðåâíèì äâèãàòåëåì 1,6, ðîáîò êîëüòà êàæåòñÿ ðàðèòåòîì.
òàê ö³íà 1.6 MPI $24215 ³ æðå íà ë³òð á³ëüøå
àíàëîã³÷íèé çà âèòðàòàìè 1.2TSI $26156
P.S. çíèæêà 10% íå ðÿòóº ñèòóàö³þ :roll:
Seat ç DSG òåæ ñòàðòóþòü äåñü â³ä 200 000 ãðí :(

Vik
Гений
Гений
Сообщения: 10724
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 9:12 pm

Сообщение Vik » Ср фев 09, 2011 3:43 pm

Кольт в плане динамики, экономичности, трансформации салона на отлично.
Но он очень шумный не комфортный и жесткий автомобиль со скрипучим салоном уже на новом авто.

За такие деньги можно купить авео, а разницу положить в банк и на проценты бесплатно ездить вообще. Если вопрос только в экономии топлива.

кстате кольт я тестил сразу выйдя из-за руля своей авео. Даже после не совсем тихой авео кольт уже на холостых работает как трактор. На скорости вообще мрак. 16500 он не стоит однозначно. И его робот ему только в минус.

в этом случае я за то же авео, гетц на автомате и т д. которые стоят гораздо дешевле.
Skoda Fabia Combi
VW Golf Plus AT

Аватара пользователя
vladun
ГУРУ
ГУРУ
Сообщения: 1187
Зарегистрирован: Ср янв 17, 2007 4:12 pm
Откуда: Крым

Сообщение vladun » Ср фев 09, 2011 5:11 pm

спамерством ветка отдает :?

Аватара пользователя
vindsor
Гений
Гений
Сообщения: 28759
Зарегистрирован: Пт мар 16, 2007 11:12 am
Откуда: Киев

Сообщение vindsor » Ср фев 09, 2011 5:46 pm

tobias писал(а):так ціна 1.6 MPI $24215 і жре на літр більше
аналогічний за витратами 1.2TSI $26156(
Який сенс порівнювати автомобілі різних класів? :roll:
Робот, подібний до кольтівського, є на Фіаті Гранде Пунто і коштує, здається стільки ж... :wink:
Der Tiguan, 2.0TSI, DSG7, T@F, Reflexsilber Metallic.
Der Golf V, 1.6, Black Magic Perleffekt - продан.

loetkel
Спец
Спец
Сообщения: 431
Зарегистрирован: Вс май 04, 2008 12:04 pm

Сообщение loetkel » Ср фев 09, 2011 11:09 pm

так робот это еще хуже той же гидротрансформаторной акпп.
просто попытка еще более удешевить автомобиль, но получаем характерные рывки и откаты :cry:

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Сообщение tobias » Чт фев 10, 2011 2:47 pm

Golf êóïóâàòèìó ëèøå ó âèïàäêó ïåðå¿çäó íà ÏÌÏ äî Ãåðìàí³¿ :)
Àâåî â ïëàí³ åðãîíîì³÷íîñò³ ñàëîíó ñèëüíî â³äñòàº, ïîëüñüê³é ùå òàê-ñÿê, à êèòàéö³ 2008 ðîêó âçàãàë³ ìðàê :(.
6 ñòóï³í÷àòèé ðîáîò íàáàãàòî êðàùèé â äèíàì³ö³ çà 4-õ ñòóï³í÷àò³ àâòîìàòè ãåòñà òà àâåî.
êîëüò 2010ð, ùî òåñòóâàâñÿ ïðîéøîâ 37òèñ. çà 8 ì³ñÿö³â ÿêèõîñü ëþôò³â ÷è øóì³â ïàíåë³ íå ïîì³òèâ. Ñèä³ííÿ ðåêàðî, ñòàíäàðòíó ðåçèíó çì³íèëè çà ³íøó, áî íåíàä³éíà.
Последний раз редактировалось tobias Чт фев 10, 2011 2:59 pm, всего редактировалось 1 раз.

Vik
Гений
Гений
Сообщения: 10724
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 9:12 pm

Сообщение Vik » Чт фев 10, 2011 2:51 pm

мое мнение не измениться, почти 17 тыс за кольт это очень дорого. Цена ему 11-14 тыс долларов.
и 6 ступенчатый робот кольта того не стоит.
За покупку гольфа я не агетирую, то другие деньги и другой класс, там конкурентов хватает.
Skoda Fabia Combi
VW Golf Plus AT

Аватара пользователя
vindsor
Гений
Гений
Сообщения: 28759
Зарегистрирован: Пт мар 16, 2007 11:12 am
Откуда: Киев

Re: mitsubishi Colt ALLSHIFT

Сообщение vindsor » Чт фев 10, 2011 3:01 pm

tobias писал(а):шукав авто подібного класу у інших виробників - не знайшов за прийнятними цінами, можете підказати подібні за якостями моделі?
Підказую: Фіат Гранде Пунто за 121540, тобто близько 15300 доларів.
http://fiat-ukraine.com/G_Punto.pdf
Der Tiguan, 2.0TSI, DSG7, T@F, Reflexsilber Metallic.
Der Golf V, 1.6, Black Magic Perleffekt - продан.

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Сообщение tobias » Чт фев 10, 2011 3:09 pm

Vik писал(а):ìîå ìíåíèå íå èçìåíèòüñÿ, ïî÷òè 17 òûñ çà êîëüò ýòî î÷åíü äîðîãî. Öåíà åìó 11-14 òûñ äîëëàðîâ.
ÿ òåæ ââàæàþ ùî 17 öå çàíàäòî, öå ³ óòðèìóº â³ä êóï³âë³, òèì á³ëüøå ùî çà 12-14 º 2 ð³÷í³ á.ó. Ìàþ íàä³þ ùî ̳òñóá³ø³ ðàçîì ç ïëàíàìè çá³ëüøåííÿ ïðîäàæ³â íà 30% äî 2013 ðîêó ïðîäàâàòèìå Colt äåøåâøå.
 ªÑ íîâ³ êîëüòè êîøòóþòü 7990ª :shock:
äÿêóþ çà ï³äêàçêó, ïîäèâëþñü íà Ô³àò. Ïðîñòî â³í íå òàê ïîøèðåíèé â Óêðà¿í³, ïðîäàòè ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â áóäå âàæ÷å.
Íà ïåðøèé ïîãëÿä ðîçã³í äî 100 -1ñ íà êîðèñòü ì³öèêà, âèòðàòè ïàëüíîãî ïðèáëèçíî îäíàêîâ³, õ³áà ùî ô³àò á³ëüøå ¿ñòü ïî òðàñ³. Àëå ö³íà ä³éñíî ïðèºìí³øà :)
Последний раз редактировалось tobias Чт фев 10, 2011 3:16 pm, всего редактировалось 1 раз.

AleksIv
Классик
Классик
Сообщения: 8131
Зарегистрирован: Вт ноя 04, 2008 9:53 am

Сообщение AleksIv » Чт фев 10, 2011 3:16 pm

tobias писал(а): Просто він не так поширений в Україні, продати через кілька років буде важче.
Через несколько лет все будет труднее продаваться и цена будет сильнее падать, потому что рынок, как бы то ни было, потихоньку насыщается.
Posted by 192.168.0.18

Аватара пользователя
vindsor
Гений
Гений
Сообщения: 28759
Зарегистрирован: Пт мар 16, 2007 11:12 am
Откуда: Киев

Сообщение vindsor » Чт фев 10, 2011 3:20 pm

tobias писал(а):дякую за підказку, подивлюсь на Фіат. Просто він не так поширений в Україні, продати через кілька років буде важче.
На перший погляд розгін до 100 -1с на користь міцика, витрати пального приблизно однакові, хіба що фіат більше їсть по трасі. Але ціна дійсно приємніша :)
Крім того, Фіат матиме краще ЛКП, кращу шумоізоляцію, можливо, просторіший салон.
А продати й одне, й інше буде непросто - не С-клас. :wink:
Der Tiguan, 2.0TSI, DSG7, T@F, Reflexsilber Metallic.
Der Golf V, 1.6, Black Magic Perleffekt - продан.

Vik
Гений
Гений
Сообщения: 10724
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 9:12 pm

Сообщение Vik » Чт фев 10, 2011 3:30 pm

tobias писал(а):подивлюсь на Фіат.
вы не смотрите вы покатайтесь за рулем. Фиат реально гораздо комфортней кольта будет. Кольт очень шумная, жесткая машина, после гранде-пункто разницу почувствуете ощутимо.
Skoda Fabia Combi
VW Golf Plus AT

Аватара пользователя
vindsor
Гений
Гений
Сообщения: 28759
Зарегистрирован: Пт мар 16, 2007 11:12 am
Откуда: Киев

Сообщение vindsor » Чт фев 10, 2011 4:06 pm

Почистил.
Der Tiguan, 2.0TSI, DSG7, T@F, Reflexsilber Metallic.
Der Golf V, 1.6, Black Magic Perleffekt - продан.

DeD2
Читатель
Читатель
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Сб дек 11, 2010 12:53 pm

Сообщение DeD2 » Чт фев 10, 2011 4:39 pm

Vindsor писал(а):Фіат матиме краще ЛКП, кращу шумоізоляцію
глупости какие.

Аватара пользователя
vindsor
Гений
Гений
Сообщения: 28759
Зарегистрирован: Пт мар 16, 2007 11:12 am
Откуда: Киев

Сообщение vindsor » Чт фев 10, 2011 4:41 pm

DeD2 писал(а):
Vindsor писал(а):Фіат матиме краще ЛКП, кращу шумоізоляцію
глупости какие.
Глубокомысленно! :lol:
Der Tiguan, 2.0TSI, DSG7, T@F, Reflexsilber Metallic.
Der Golf V, 1.6, Black Magic Perleffekt - продан.

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Сообщение tobias » Вт фев 22, 2011 8:45 pm

[quote="AleksIv"][quote="tobias"]
Ïðîñòî â³í íå òàê ïîøèðåíèé â Óêðà¿í³, ïðîäàòè ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â áóäå âàæ÷å.[/quote]
×åðåç íåñêîëüêî ëåò âñå áóäåò òðóäíåå ïðîäàâàòüñÿ è öåíà áóäåò ñèëüíåå ïàäàòü, ïîòîìó ÷òî ðûíîê, êàê áû òî íè áûëî, ïîòèõîíüêó íàñûùàåòñÿ.
Posted by 192.168.0.18[/quote]
íå ñêàçàâ áè ùî íàñè÷óºòüñÿ - 165 òèñ. ïðîäàæ³â íà 45 ìëí íàñåëåííÿ - ùå äîâãî äî íàñè÷åííÿ. 8 ÷è10 ìëí àâòî íà 45 ìëí :)

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Сообщение tobias » Вт фев 22, 2011 8:51 pm

[quote="Vindsor"]À ïðîäàòè é îäíå, é ³íøå áóäå íåïðîñòî - íå Ñ-êëàñ. :wink:[/quote]
Äóìàâ ùî êëàñè ÀÂÑ äîñèòü ïîä³áí³ - ðîçðàõîâàí³ íà ãóìàíî¿äèâ 170-190 ñì çðîñòîì òà âàãîþ 80-100 êã, õ³áà ùî Ñ á³ëüø çðó÷íèé äëÿ äàëüí³õ ïî¿çäîê :wink:
Ìîæå ìàðêåòîëîãè ïîïðàöþþòü ç ñïîæèâà÷åì, à àâòîäîð ç äîðîãàì³ ³ íàñåëåííÿ ïåðåñòàíå ìð³ÿòè ïðî äæèïè àáî ³íø³ àâòî ç íåâá³âàºìîþ ï³äâ³ñêîþ.

tobias
Мастер
Мастер
Сообщения: 216
Зарегистрирован: Пт май 09, 2008 1:03 pm

Сообщение tobias » Ср мар 16, 2011 3:06 pm

ò³ëüêè ùî ïîäèâèâñÿ 1.4 ÀÒ Opel Corsa $19671 :shock:

Ответить